Kratom v České republice zatím není legislativně regulován, což může vést k problémům, jako je černý trh nebo zdravotní rizika. Česko-Slovenská Asociace za Kratom (ČSAK) je neziskový spolek, který usiluje o rozumnou regulaci užívání kratomu a šíření osvěty o této rostlině. Asociace také podporuje harm-reduction program, který se zaměřuje na snižování rizik a podporu potenciálních benefitů spojených s užíváním kratomu. Zájemci se mohou připojit k Etickému kodexu ČSAK vyplněním registračního formuláře na webových stránkách asociace a případné dotazy mohou směřovat na e-mail [email protected]

 

Smysl Etického kodexu

Etický kodex ČSAK byl vytvořen pro formulaci základních hodnot a pravidel členů, a také pro sdělení těchto hodnot potenciálním členům, partnerům a spolupracovníkům. Cílem je vytvořit komunitu, která dodržuje pravidla a přispívá k osvětě a férovému a zodpovědnému nakládání s kratomem v souladu se zákony České republiky. Připojení ke komunitě přináší výhody, jako je možnost získat status ověřeného prodejce a speciální označení pro výrobky a webové stránky. ČSAK bude vést Registr ověřených prodejců, který bude zahrnovat seznam pravidelných kontrol a výsledků. Etický kodex platí pro všechny subjekty, které se k němu připojí a zavážou se k dodržování pravidel a sankcím za jejich porušení.

 

Způsob připojení se k Etickému kodexu

Připojit se k Etickému kodexu ČSAK je jednoduché - stačí vyplnit registrační formulář, který je uveden pod tímto kodexem, a následně obdržíte smlouvu k podpisu s informacemi o dalším postupu. Smlouva stanovuje vzájemná práva a povinnosti obou stran. Po uzavření smlouvy se stáváte členem Unie prodejců kratomu, musíte dodržovat pravidla a hodnoty Etického kodexu a smlouvy, ale zároveň můžete využívat výhod spojených s členstvím v Unii prodejců kratomu.

 

Benefity plynoucí z členství

Členství v Unii prodejců kratomu nabízí řadu výhod, mezi něž patří pravidelné informace o legislativních změnách, jedna hodina konzultací měsíčně pro podporu podnikání s kratomem, zápis do Registru ověřených prodejců, možnost levnějšího testování kratomu díky spolupráci s VŠCHT, účast na činnosti ČSAK, odznak ověřeného prodejce při splnění povinností a další benefity, které mohou být sjednány ve zvláštní smlouvě.

 

Kdo se může/nesmí k Etickému kodexu připojit

Etický kodex je určen pro distributory kratomu na území České republiky, kteří ho nabízejí koncovým spotřebitelům, obvykle prostřednictvím e-shopů. Kodex se nevztahuje na pěstitele nebo dovozce kratomu.

 

ZÁKLADNÍ HODNOTY A PRAVIDLA

Ekonomické subjekty, které se připojí k Unii prodejců kratomu, se při svém jednání řídí zejména zákony České republiky a následujícími hodnotami a pravidly.

Hodnoty a pravidla se řídí chystanou legislativou o psychoaktivních látkách, do nichž spadá i kratom.

Testování kratomu: Distributoři jsou povinni otestovat každou nově obdrženou várku kratomu. Testování zprostředkovává ČSAK v laboratoři na VŠCHT Praha, nebo má prodejce možnost testovat kratom v kterékoli jiné certifikované laboratoři v Evropě či Americe po vlastní ose. ČSAK zároveň může provádět namátkové testy, které jsou zahrnuty v ceně měsíčního příspěvku.

Hygiena: Distributoři musí absolvovat vstupní kontrolu prostor provozovny zástupci ČSAK za účelem zajištění hygienických podmínek. Kontrola proběhne dohodou v prvním měsíci po podpisu smlouvy.

Prodej zdravotně nezávadného kratomu: Distributoři se zavazují prodávat pouze zdravotně nezávadný kratom, který je pravidelně testován. Pokud prodávají upravený kratom, zavazují se, že přídatné látky budou zdravotně nezávadné a neovlivní jeho účinky.

 

Další zásady, povinnosti a ustanovení

Zákaz prodeje kratomu v automatech: Distributoři nesmí prodávat kratom v prodejních automatech nebo obdobných samoobslužných zařízeních na území ČR.

Prosazování zákazu prodeje kratomu nezletilým: Distributoři se zavazují veřejně prosazovat zákaz prodeje kratomu nezletilým a šířit osvětu o tomto zákazu.

Povinnost proškolit smluvní partnery: Distributoři mají povinnost seznámit své smluvní partnery s obsahem Etického kodexu a zákonnými pravidly. ČSAK vytvoří vzorový instruktážní dokument.

Povinnost dodržování pravidel nekalé soutěže: Distributoři nesmí vykonávat činnosti, které podrývají kredibilitu ČSAK nebo srovnávat své zboží s ostatními distributory na trhu. Pokud uvádějí koncentraci obsahových látek, musí to doložit analýzou z akreditované laboratoře.

Příspěvková povinnost: Distributoři jsou povinni měsíčně přispívat na činnost ČSAK částku dle ceníku na jejich webových stránkách. Výtěžek plynoucí z příspěvků bude použit na administrativní provoz ČSAK, osvětové kampaně a kontroly přítomnosti mikrobiologických patogenů v kratomu.

Monitorování dodržování pravidel: Dodržování Etického kodexu a smlouvy je monitorováno kontrolní komisí ČSAK, která je příslušná k projednávání porušení Etického kodexu. Komise je složena z členů bez ekonomických zájmů v kratomu.

Porušení Etického kodexu: Osoby, které uzavřou smlouvu s ČSAK, musí dodržovat Etický kodex. V případě porušení nebo podezření na porušení kodexu, ČSAK prošetří situaci a podnikne přiměřené kroky k nápravě.

Sankce za porušení Etického kodexu: Po prošetření a zjištění porušení pravidel Etického kodexu mohou být uloženy sankce. Sankce mohou být uloženy samostatně nebo společně a mohou zahrnovat například zbavení členství v ČSAK, odebrání výhod souvisejících s přistoupením k Etickému kodexu, uložení pokuty nebo uvedení na seznamu subjektů porušující Etický kodex.

Novelizace Etického kodexu: ČSAK je otevřena návrhům na revize nebo doplnění Etického kodexu od členů komunity. ČSAK si vyhrazuje právo na úpravy Etického kodexu, které oznámí všem členům alespoň 30 dnů předem.

Bližší podrobnosti k jednotlivým sankcím, odpovědnosti a dalším ustanovením stanoví smlouva.

 

Zde naleznete Registrační formulář, odkazy na celé znění EK, způsob testování a detaily k poplatkům a pokutám:

Registrační formulář pro uchazeče o členství v UPK
Etický kodex ČSAK (6.4.23) ; Schválené laboratoře ; Přípustné hodnoty ; Testování kratomu ; Poplatky a Pokuty
}